Launching 1Landing.vn - Landing page design tool, easy drag and drop, effective measurement of marketing campaigns. Register now

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ 1App

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

Phần 2: Quyền lợi của 1App

Phần 3: Giới hạn về Trách nhiệm

Phần 4: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng